สวัสดีครับเพื่อน ๆ นักลงทุนคริปโตทุกท่านครับ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทาง ก.ล.ต.ได้จัดงานเสวนาเกี่ยวกับหัวข้อ “ก้าวต่อไปของ ก.ล.ต.ธุรกิจ และการลงทุนในยุคดิจิทัล” ซึ่งผมเห็นว่าสาระเป็นประโยชน์มาก ๆ จึงขอสรุปประเด็นไว้ในบทความนี้ เพื่อให้ผู้สนใจได้กลับมาอ่านทบทวนกัน และประหยัดเวลาในการเข้าสัมมนาครับ

โดยประเด็นที่สรุปมีดังต่อไปนี้


ประเด็นบทนำ

ปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะธุรกรรมทางการเงิน และส่วนของตลาดทุนโดยมีการนำบล็อกเชนเข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม และการระดมทุนเพื่อเสนอขายหลักทรัพย์ STO และการเสนอขายโทเคน ICO ดังนั้นสำนักงาน ก.ล.ต.

จึงได้รับนโยบายในการดูแลทำสองสิ่งนี้ให้เกิดการทัดเทียมกัน คือเรื่องของการพัฒนา และเรื่อง การคุ้มครองผู้ลงทุนให้เหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ เพื่อการสร้างความเชื่อมั่นและลดความช่องว่าง arbitrage

และวันที่ 11 ก.พ.นี้สำนักงาน ก.ล.ต.มีงานแถลงแผนยุทธศาสตร์ส่วนของสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ประกอบธุรกิจ และในระยะสั้นนี้สำนักงาน ก.ล.ต.มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแล ICO ให้เทียบเคียงกับหลักทรัพย์ และระยะสำหรับกลางอยู่ระหว่างปรับปรุง พรบ.หลักทรัพย์

โดยจะกับการดูแล Investment Token และ Utility Token ที่ไม่พร้อมใช้และมีลักษณะความเสี่ยงคล้ายหลักทรัพย์ เพื่อให้การเสนอขายโทเกนดังกล่าวถูกกำกับดูแลภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ รวมทั้งรองรับหลักทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยวันนี้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการพูดถึงหัวข้อใหญ่ๆสำคัญดังนี้


ประเด็น “ก.ล.ต.กับทิศทางกำกับดูแล STO และ ICO”

1.ประเทศไทยมีความแตกต่างจากต่างประเทศ คือมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับคือ 1.การออกหลักทรัพย์ดิจิทัล (Securities Token offering:STO ) ภายใต้ พรบ.หลักทรัพย์ฯ และ 2.การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล ICO

2.โทเคนให้สิทธิกับผู้ถือหุ้น โดยสิทธิที่ให้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.ให้สิทธิการลงทุน Invenment Token 2.การให้สิทธิเพื่อใช้ประโยชน์ Utinity token ดังนั้นการออกโทเคนต้องมาขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลตามที่  ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งต้องเสนอขายผ่าน ICO Portal


ประเด็น ทิศทางพ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561

1.Cryptocurrency คือหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการและเปลี่ยน สินค้า บริการ หรือสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น

2.Digital Token คือหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ถือไว้เพื่อให้ได้รับสิทธิหรือ ประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ผู้ออกกำหนด

3.การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กระทำ 2 อย่างคือ 1.การระดมเงินทุน ICO Issuer /ICO Portal 2.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล Exchange /Broker /Dealer/IA/PF

4.ภาพรวมมูลค่าการซื้อขายของสินทรัพย์ดิจิตอล มีการเพิ่มสูงขึ้น

5.เหรียญที่มีการซื้อ-ขายมากที่สุดได้แก่ Bitcoin/ Ethereum/ XRP/Dogecoin

6.ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุน  และจำนวนบัญชีได้เพิ่มมากขึ้นจากปลายปีที่แล้ว 2563 เดิม 1.6 แสนบัญชี เดือนมกราคม 2564 ได้เพิ่มเป็น 4.7 แสนบัญชี

7.ในจำนวนบัญชีต่างๆ เป็นผู้เยาวน์ต่ำกว่า 20ปี เงินลงทุนเฉลี่ย 6,500 บาท และผู้ที่อายุไม่เกิน 30 ปี เงินลงทุนเฉลี่ย 20,000 บาท ซึ่งทรัพย์สินดิจิตอลได้ตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่

8.เหรียญที่มีการผันผวนมากคือ XRP หลังจากมีข่าวเรื่อง ก.ล.ต. ต่างประเทศ   สหรัฐก็เริ่มมองว่า XRPเป็นเรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์

9.แนวทางการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสิทรัพย์ดิจิทัล

 • 1.Regulation เผื่อให้ ผปก.ดำเนินธุรกิจโดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณโปร่งใส น่าเชื่อถือ คำนึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุน ผู้ใช้บริการ และตลาดลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ
 • 2.Licensing/Approval ให้ใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และการ ผู้บริหาร ให้ความเห็นชอบเกณฑ์ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
 • 3.Licensing/Approval ติดตามตรวจสอบ risk และการปฏิบัติตามกฎทั้ง On-site Inspection และ Off-site Monitoring ให้ความรู้และคำแนะนำหลักเกณฑ์ธุรกิจ
 • 4.Enforcement บริษัท-ระบบงานคือ การสั่งแก้ไข ปรับ กล่าวโทษ เพิกถอน เปิดเผยความผิด กรรมการ ผู้บริหาร ปรับพัก เพิกถอน เปิดเผยความผิด ตรวจสอบและดำเนินการเรื่องร้องเรียน Unlicensed

10.การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ 3 ด้านคือ

 • 1.ด้านบุคลากรของ ผปก. มีบุคคลที่เพียงพอต่อปริมาณธุรกิจ และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่ ตลอดจนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย
 • 2.ด้านการเงินของ ผปก. เพียงพอรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง สามารถคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า และชดเชยความเสียหายแก่ลูกค้าได้
 • 3.ด้านระบบงานของ ผปก. มีระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงป้องกัน COI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • หมายเหตุ จะเริ่มประกอบธุรกิจได้เมื่อ สนง.เข้าตรวจสอบความพร้อม และอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจ

11.การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน และลดความเสี่ยงของระบบโดยรวม ผู้ประกอบธุรกิจต้อง

มีระบบงานที่ดีมีความพร้อม และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการรับลูกค้า 

 • 1.ข้อมูลที่ลูกค้าต้องทราบก่อนเปิดบัญชี เช่น ข้อตกลงการให้บริการสิทธิของลูกค้าเป็นต้น
 • 2.กระบวนการ KYC/CDD การสอบยันความมีตัวตนของลูกค้า
 • 3.มีการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า และให้ลูกค้าลงนามรับทราบความเสี่ยง
 • 4.มีการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็น ประจำปีอย่างน้อยทุก 2 ปี

Risk/Conflict Management

 • 1.มีมาตราการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • 2.มีนโยบายและบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ
 • 3.มีระบบหรือกระบวนการควบคุมภายใน (internal control)

ประเด็น แนวทางยกระดับการกำกับดูแลตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

1.กำกับดูแลธุรกิจประเภท Custodial Wallet Provider กำหนดให้ DA Custodial Wallet Provider เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  ต้องขอรับใบอนุญาตและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต คุณสมบัติบุคลากร ฐานะการเงิน การจัดเก็บบริหารจัดการ key

2.ห้ามการซื้อขาย Privacy coins ในตลาดรอง Cryptocurrency ประเภท Privacy Coins มีคุณสมบัติสามารถปกปิดข้อมูลผู้โอน ผู้รับ และข้อมูลธุรกรรม Privacy Coins จึงอาจใช้เป็นเครื่องมือกระทำความผิด


ประเด็น ภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1.ภาษีจากเงินได้ ผู้ที่ซื้อทรัพย์สินดิจิทัลและถือเอาไว้ไม่มีผลตอบแทนที่เกิดขึ้นมาต้องเสียภาษี (หัก ณ ที่จ่าย15%)  แล้วนำไปรวมคำนวณด้วย (ผู้ถือมีหน้าที่ต้องรายงาน)

2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สินทรัพย์ดิจิทัลถือเป็นสินค้า เมื่อมีการซื้อขายเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี ต้องมีการจดเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษี VAT 7% ภาระเป็นของผู้ซื้อ แต่ผู้ขายเป็นผู้นำส่ง)


ประเด็น “Tokenization ทางเลือกใหม่ในยุคดิจิทัล”

1.Tokenization คือ ผู้ประกอบธุรกิจออกToken  เพื่อที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ซื้อ Token ในรูปแบบต่างๆ หรือการแปลงสิทธิใดๆ ให้อยู่ในรูปอีกแบบหนึ่ง

2.ตัวอย่างเช่นโครงการคอนโด ออก Token เพื่อให้ผู้ที่ถือ Token มีสิทธิเหมือนเป็นเจ้าของคอนโด ข้อดีคือ ผู้ที่ไม่สามารถซื้อคอนโดอยู่ได้แต่สามารถซื้อ Token เก็บสะสมไปเรื่อยๆ ได้ พอถึงกำหนดมูลค่าก็สามารถเอาไปแปลงเป็นห้องคอนโดอยู่จริงได้ และสำหรับคนที่ต้องการใช้เงินสามารถขายบางส่วนได้  โดยไม่ต้องขายทั้งก้อนก็สามารถนำไปใช้ก่อนได้

3.ตัวอย่างเกษตรกร สามารถออก Token เพื่อระดมทุนเอาไปทำเกษตรกรรม และจ่ายผลตอบแทนคืนให้กับผู้ลงทุน อาจจ่ายคืนเงินบางส่วน และจ่ายเป็นสินค้าการเกตรแทน

4.ตัวอย่างกลุ่มสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ หนัง เพลง ดิจิตอลคอนเทนต่างๆ ออก Tokenไปสร้างสรรค์ผลงาน โดยให้ผลตอบแทนเป็นส่วนแบ่งของรายได้จากลิขสิทธิ์

สรุป Tokenization สามารถนำสินทรัพย์อะไรก็ได้ มาแปลงสิทธิเพื่อเสนอขาย  บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ปัจจุบันประเทศไทยทำได้คือการออกหลักเกณฑ์ดิจิตอล


ประเด็น “รู้ทันการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี”

1.คือเงินหรือสินทรัพย์ที่เราสามารถถือครองเป็นของตัวเองได้จริง สามารถโอนได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง เช่น  บิตคอยน์  อีเธอเรียม ปัจจัยที่ทำให้คริปโทราคาขึ้นสูงนั้นส่วนใหญ่มาจากความรู้สึกของคนในตลาดว่าจะไปในด้านบวกหรือด้านลบ และการลงทุนที่มั่นใจเราควรศึกษาข้อมูลนั้นๆ และราคาให้ดูที่คุณค่าของเหรียญว่าทำอะไร วิธีที่ลดความเสี่ยงที่ดีที่สุดคือ

2.การวางแผน ความคิดไมเซตของตนเอง  กำหนดกลยุทธ์ความเสี่ยงที่รับได้ตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง   และเลือกการลงทุนที่เหมาะสมโดยแบ่งออกเป็นคือ การลงทุนระยะยาว การเป็นนักเทรด การนำเงินไปสร้างรายได้จากดอกเบี้ย  

3.ดีไฟล์ คือ ระบบการเงินที่ไม่มีตัวกลาง คล้ายระบบธนาคารแต่ไม่มีตัวกลาง คือการคือการนำเงินไปลงทุนและได้ผลตอบแทนIBTON
IBTON

I am a Internet Marketing and Copy Writer and Alternative Investor. My passion is design alternative investment that make you to be a financial freedom. I love money love travel around the world, meditation and now I live in Thailand.

Leave a Reply

Your email address will not be published.